Sunday, April 26, 2015

平安抵港

噚晚已經到港,

一切都好順利,

今日已經伙同妹妹去濕平,

濕平行到攰攰地就去和民食晏,

食完晏再行過!原條池魚刺身,
   


最差碗麵,啲麵硬嘅

19 comments: