Friday, October 23, 2015

蛋煎蘿蔔糕


二少爺拎嚟美少女母親大人整嘅蘿蔔糕,

二少爺話要食好似煎年糕咁用蛋汁煎嘅蘿蔔糕,

阿仔要點食咪點煮囉!12 comments: